صفحات

نظرات زبان آموزان و والدین

courses thumb

محمد رضا نادری

من به عنوان یک کسی که میخواست زبان انگلیسی رو به خوبی یاد بگیره وآموزشگاه گفتار نو را انتخاب کرده میتوانم بگویم بزرگترین قدم من در راه موفقیتم همین انتخاب درست آموزشگاه بود

courses thumb

علی فخری

من به عنوان یک کسی که میخواست زبان انگلیسی رو به خوبی یاد بگیره وآموزشگاه گفتار نو را انتخاب کرده میتوانم بگویم بزرگترین قدم من در راه موفقیتم همین انتخاب درست آموزشگاه بود

courses thumb

محمد اکرمیان

من بسیار راضی هستم که فرزندم در یک آموزشگاه خوب مثل گفتار نو آموزش میبیند

courses thumb

محدثه جهادی

من بسیار راضی هستم که فرزندم در یک آموزشگاه خوب مثل گفتار نو آموزش میبیند

courses thumb

امین بهمنی

من به عنوان یک کسی که میخواست زبان انگلیسی رو به خوبی یاد بگیره وآموزشگاه گفتار نو را انتخاب کرده میتوانم بگویم بزرگترین قدم من در راه موفقیتم همین انتخاب درست آموزشگاه بود

courses thumb

محمد حسین رضوی

من به عنوان یک کسی که میخواست زبان انگلیسی رو به خوبی یاد بگیره وآموزشگاه گفتار نو را انتخاب کرده میتوانم بگویم بزرگترین قدم من در راه موفقیتم همین انتخاب درست آموزشگاه بود