قوانین آموزشگاه

rulse img

قوانین و مقررات آموزشگاه

این قسمت متعلق به اساتید آموزشگاه میباشد که اساتید بنام و خوب کشور هستند این اساتید شمارا به موفقیت نزدیک میکنند. این قسمت متعلق به اساتید آموزشگاه میباشد که اساتید بنام و خوب کشور هستند این اساتید شمارا به موفقیت نزدیک میکنند اول باید بدانیم چه آموزشگاهی را میخواهیم بسازیم یک آموزشگاه

  • 1-احترام به یکدیگر در آموزشگاه
  • 2-احترام به اساتید محترم در کلاس و بیرون از کلاس
  • 3-رعایت پاکیزگی در محیط آموزشگاه
  • 4-آوردن نمره های بالا و کسب امتیاز در آزمون ها
  • 5-به موقع در کلاس حضور داشتن

این قسمت متعلق به اساتید آموزشگاه میباشد که اساتید بنام و خوب کشور هستند این اساتید شمارا به موفقیت نزدیک میکنند. این قسمت متعلق به اساتید آموزشگاه میباشد که اساتید بنام و خوب کشور هستند این اساتید شمارا به موفقیت نزدیک میکنند اول باید بدانیم چه آموزشگاهی را میخواهیم بسازیم یک آموزشگاه